گزارش

راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ای

تهیه کننده: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

1391

فعالیت های عمرانی زیادی در مخروط افکنه ها صورت می پذیرد که رفتار رودخانه های آنها، بر روی این فعالیتها اثرگذار می باشد. لذا شناخت رفتار رودخانه های مخروط افکنه ای بسیار حایز اهمیت است. تغییر ناگهانی شیب رودخانه از بازه های کوهستانی به بازه های مخروط افکنه ای اثر قابل توجهی در ریختشناسی و مورفولوژی رودخانه های مخروط افکنه ای دارد. توجه به این تغییرات در طرحهای مختلف مهندسی رودخانه نظیر تعیین حدود بستر و حریم، احداث سازه های متقاطع رودخانه ای و سازه های مهار فرسایش ضروری می باشد.

دانلود

/ 0 نظر / 34 بازدید