گزارش

مفاهیم زیست محیطی در برنامه ریزی و مدیریت راهبردی حوضه آبخیز شهری

نویسنده: اردلان قرگوزلو

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران - 1391

 

در دهه‌های اخیر موضوع «حوضه آبخیز شهری» به عنوان مفهومی که نشان‌دهنده پیوند اکولوژیکی تمدن انسان با طبیعت است در برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهرها مطرح شده است. مطالعه حاضر قصد دارد تا با دست‌یابی به یک چارچوب مطالعاتی منسجم و مؤثر در برنامهریزی و مدیریت راهبردی حوضه‌های آبخیز شهری و پرداختن به ابعاد اکولوژیکی آن‌ها، رویکرد جدیدی را در حل مسائل زیست محیطی مبتلا به شهری و تحقق اهداف پایداری در توسعه شهری معرفی نماید. به این منظور ابتدا با بررسی مفاهیم و تعاریف موجود در برنامه‌ریزی اکولوژیکی، حوضه آبخیز شهری، و برنامه‌ریزی راهبردی درک درستی از ارتباط میان آن‌ها را بیان نموده، و سپس طی پرداختن به مراحلی شامل: شناخت راهبردی حوضه آبخیز شهری، تعیین و بسط موضوعات راهبردی حوضه آبخیز شهری، به معرفی و تبیین جایگاه مفاهیم زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی و مدیریت حوضه آبخیز شهری بپردازد. در پایان حوضه آبخیز شهری تهران به عنوان نمونه‌ای که مسائل مبتلابه توسعه شهری را داراست، به طور مختصر معرفی شده است.

دانلود

/ 1 نظر / 30 بازدید
زاگرس

لینک دانلود کار نمیکنه.