دانلود نرم افزار

دانلود نرم افزارWMS

 

نرم افزار WMS یک محیط کامل برای آنالیزهای هیدرولوژیکی است این نرم افزار با تلفیق امکانات GIS و مدل های هیدرولوژیکی متنوع توانسته است ابزاری قدرتمند در شبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه های آبریز ایجاد کند، بطوری که ابتدا داده های خام ورودی توسط نرم افزار دریافت و پس از پردازش اولیه برای ایجاد بستر رقومی مورد نیاز شبیه سازی به فرمت TIN یا DEM تبدیل می گردند. سپس WMS با استخراج آبراه ها و دریافت محل خروجی ها اقدام به تعیین حوضه ها و زیرحوضه ها و کلیه پارامترهای فیزیوگرافی و مورفومتری حوضه نموده و در نهایت با بکارگیری مدل مناسب هیدرولوژیکی، هیدروگراف حاصل از بارش را محاسبه می کند که این هیدروگراف را می توان به فراخور نیاز پروژه مورد مطالعه برای شبیه سازی دشت سیلابی رودخانه ها و اثرات تخریبی سیلاب و یا محاسبات هیدرولیکی سازه ها در مسیر آبراهه ها و در محیط شهری برای طراحی سیستم سیلابروی شهری بکار برد.

دانلود نرم افزار

دانلود راهنمای نرم افزار

حجم:  MB      213

/ 0 نظر / 132 بازدید