راهنما

فهرست

فصل اول-آشنایی مقدماتی با روشهای درون یابی

فصل دوم- بررسی های مقدماتی برای تحلیل تغییرات مکانی

فصل سوم -تحلیل های زمین آماری تغییرات مکانی

فصل چهارم- نحوه ارزیابی و انتخاب روش مناسب درون یابی

فصلپ نجم- معرفی و ارزیابی نرم افزارهای درون یابی

پیوست- نحوه استفاده از نرم افزار GS +

پیوست- تحلیل گرزمین آماری در نرم افزار ArcGIS

148 صفحه

دانلود

/ 0 نظر / 8 بازدید