دانلود پایان نامه GIS

1-   مقدمه

شرکت‌های گاز عهده دار طراحی و گسترش شبکه‌های گاز رسانی برای سرتاسر نقاط ایران هستند. طراحی و گسترش شبکه گاز رسانی با طی نمودن چندین مرحله و توسط چندین بخش‌ مختلف و مطابق معیارها و دستورالعمل های تدوین شده انجام می‌گیرد. برای هر مرحله، داده‌های مکانی مختلفی تولید، ویرایش، ذخیره، بازیافت، پردازش، تجزیه و تحلیل و می‌شوند. با گسترش شبکه‌ها حجم اطلاعات تولیدی افزایش یافته و مدیریت صحیح اطلاعات و نحوه استفاده از آنها را با مشکلات فراوانی همراه ساخته است.

واحدهای مختلف شرکت گاز نیازمند پیاده سازی هرچه بهتر مراحل مختلف طراحی ، توسعه ، گسترش و بهره برداری شبکه‌‌های گاز با کمترین مشکل و ارائه طرح‌های بهینه در کمترین زمان هستند. این واحدها نیازمند ابزارهای مختلف مهندسی جهت اجرای مراحل مطابق معیارها هستند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) از مهمترین علوم و فن آوریهای موجود می باشد که با توجه به ماهیت مکان مرجع اطلاعات مربوط به واحدهای مختلف شرکت های گاز امروزه کاربرد وسیعی را در این زمینه پیدا کرده است. این سیستم با فراهم نمودن امکان ذخیره سازی و نمایش کلیه اطلاعات مکان مرجع مورد نیاز شرکتهای گاز و همچنین امکان طراحی و پیاده سازی شبکه هندسی (Geometric Network) جهت تحلیل های مختلف شبکه ، مدیران این شرکتها را قادر می سازد تا به صورت بهینه و سیستماتیک مجموعه فعالیتهای تحت امر خود را مدیریت و اجرا نمایند

در این تحقیق جهت  بهره گیری از GIS  جهت افزایش توان مدیریتی شرکتهای گاز در طراحی ، توسعه ، نگهداری ، بهره برداری و  مدیریت بهینه شبکه گاز رسانی پایگاه داده مکانی و شبکه هندسی شبکه گاز شهری شهر سودجان پیاده سازی گردیده است.

 

1-   طرح مساله

توسعه شهرها ، افزایش جمعیت شهرهاو تقاضای روز افزون مصرف گاز به عنوان یک منبع انرژی در بخشهای خانگی ، صنعتی و تجاری و به تبع آن افزایش تصاعد گونه تأسیسات توزیع گاز شهری لزوم به خدمت گیری یک تفکر سیستمی، جامع و بهینه در زمینه مدیریت منابع و توسعه خدمات گازرسانی را روز به روز آشکارتر و با اهمیت تر می سازد. توزیع رضایتبخش گاز طبیعی از منبع تا مصرف کنندگان نهایی خواستار سیستم مدیریت کارآمد برای بهره برداری از تمام منابع اطلاعات مرتبط با این شبکه می باشد. بدیهی است که به منظور دستیابی به این هدف ، شرکت های گاز ناگزیر به استفاده از پیشرفته ترین روشهای نوین علمی و فنی در مدیریت بهینه منابع و امکانات خود می باشند. از آنجایی که قسمت عمده ای از تصمیمات اخذ شده توسط مدیران و برنامه ریزان شرکتهای گاز به نوعی به مکان و موقعیت خاصی مربوط و منتسب می باشد لذا وجود اطلاعات مکانی و توصیفی دقیق و بهنگام از وضعیت شبکه های توزیع گاز در یک پایگاه داده به همراه تجزیه و تحلیلهای شبکه ای از مهمترین ابزارهای تصمیم گیری و مدیریت بهینه در شرکتهای گاز می باشد.

استفاده از GIS جواب گوی  بخش عمده ای از این نیازها و پرسش‌ها است. استفاده از GIS با فراهم نمودن چهارچوبی برای مدیریت صحیح اطلاعات و با ارایه توانمندی‌هایی در تجزیه، تحلیل اطلاعات مکانی، باعث بهبود اجرای کلیه مراحل با اتخاذ تصمیم گیری های صحیح و پیاده سازی کارآمد مراحل مختلف می‌شود. چنین سیستمی می‌تواند به عنوان  سیستمی برای کمک به اتخاذ تصمیم گیری مکانی مطرح شود، زیرا استفاده از چنین سیستمی به مدیران و کارشناسان این امکان را می‌دهد تا نتیجه تصمیم‌های مختلف را ببیند و بتواند قدم به قدم به انجام هرچه بهتر مراحل مختلف طراحی ، گسترش و مدیریت اقدام نماید. به عبارتی دیگر با استفاده از چنین سیستمی، کاستی‌ها و معایب موجود در شبکه شناسایی شده و این امکان به مدیران و کارشناسان شبکه داده می‌شود تا با اعمال تغییرات به اصلاح و بهبود شبکه مبادرت نماید.

 2-   ضرورت تحقیق

حجم عظیم اطلاعات مکانی و توصیفی موجود در شرکتها گاز ، عدم صحت یا بهنگام نبودن اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه های توزیع گاز ، مکانیزمها و استفاده از محیطهای نرم افزاری متعدد در اخذ ، ذخیره سازی ، بازیابی ، بهنگام سازی ، پردازش و تبادل اطلاعات موجود ، عدم وجود استاندارد و دستورالعملهای یکپارچه در این خصوص و وجود بخش اعظم اطلاعات به صورت کاغذی ، برنامه ریزی و مدیریت بهینه اطلاعات شبکه توزیع گاز را با مشکل مواجه ساخته است. لذا برنامه ریزی سیستمیک و جامع در جهت مدیریت ، ساماندهی و نظارت بر شبکه های توزیع گاز و با توجه به حجم عظیم اطلاعات مکانی و توصیفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که جهت نیل به این هدف در وهله اول شناخت نیازمندیهای واحدهای مختلف شرکت گاز و استانداردسازی کلیه داده های مکانی و توصیفی در غالب مدلهای مفهومی ، منطقی و فیزیکی و سپس یکپارچه سازی داده های مکانی و توصیفی در یک محیط واحد که توانایی مدیریت همزمان داده های مکانی و توصیفی و همچنین انجام تحلیلهای مورد نیاز بر روی شبکه گاز را دارا باشد ضروری است.

سیستم اطلاعات جغرافیایی قابلیت مدیریت همزمان داده های مکانی و توصیفی و همچنین انجام تحلیلهای مختلف را دارا بوده و میتواند منجر به استاندارد سازی داده ها ، کاهش هزینه ها، داشتن یک شبکه پایدار، بهبود مدیریت حوادث و امداد، بهبود کیفیت اطلاعات، عدم تکرار داده ها، بهنگام بودن داده ها ، به اشتراک گذاری داده­ها، یکپارچه سازی و بهبود پروسه های مربوط به شبکه های گازرسانی گردد.

لذا ، با توجه به موارد فوق ضرورت انجام چنین مطالعاتی محرز می‌گردد.

3-   سؤال تحقیق

چگونه می توان با بهره گیری از GIS  توان مدیریتی شرکتهای گاز در طراحی ، توسعه ، نگهداری ، بهره برداری و  مدیریت بهینه شبکه گاز رسانی شهری را افزایش داد؟

4-   فرضیات تحقیق

به دلیل ماهیت مکانمند اکثر داده ها ی مورد استفاده در واحدهای مختلف  شرکت گاز می توان با بهره گیری از تواناییهای GIS درمدیریت داده های مکانی از آن به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی (SDSS) جهت طراحی ، توسعه ، مدیریت و بهره برداری بهینه از شبکه های گازرسانی شهری بهره برد.

5-   اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق را عبارتند از :

- طراحی مدلهای مفهومی ، منطقی و فیزیکی عوارض مرتبط با شبکه گاز شهری

- طراحی و پیاده سازی پایگاه داده مکانی و شبکه هندسی برای شبکه گاز شهری

- مدلسازی رفتار عوارض در پایگاه داده مکانی

- طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای شبکه گاز شهری

6-   سازمان و ناحیه مورد مطالعه

سازمان مورد مطالعه در این تحقیق شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری می باشد.

ناحیه مطالعاتی در این پایان نامه شهر سودجان ، در قسمت شمالی استان چهارمحال‌وبختیاری انتخاب گردید. این شهر در بخش لاران از توابع شهرستان شهرکرد و در ۶۰ کیلومتری مرکز استان قرار دارد.

 

دانلود متن کامل پایان نامه

 

منبع  http://iran-gis.persianblog.ir/

هر گونه بهره برداری از محتوای پایان نامه و یا به اشتراک گذاری با ذکر منبع مجاز می باشد

/ 0 نظر / 147 بازدید