جزوه

مقدمه

فصل اول: مفاهیم و تعاریف پایه

 1. طرح و برنامه
 2. طرح جامع
 3. طرح تفصیلی
 4. طرح های جامع یا عملیاتی
 5. طرحهای موضعی- موضوعی
 6. روش مطالعه و انجام طرحهای جامع در ایران
 7. روش مطالعه وانجام طرحهای تفصیلی درایران
 8. مفهوم کاربری زمین
 9. مفهوم سرانه کاربری
 10. فضای گذران اوقات فراغت
 11. فضای سبز
 12. کاربری ورزشی
 13. کاربری تفریحی

 

فصل دوم: سابقه و مشخصات طرحهای جامع و تفصیلی شهرتهران

 1. اقدامات شهرسازی قبل از اولین طرح جامع
 2. اولین طرح جامع شهرتهران(طرح جامع مصوب١٣۴٧هجری شمسی)
 3. طرح جامع دوم تهران، موسوم به طرح ساماندهی:
 4. طرحهای تفصیلی مصوب تا قبل از طرحهای تفصیلی و جامع جدید(١٣٨۶هجری شمسی)
 5. طرحهای جامع و تفصیلی جدید

فصل سوم:

 1. وضعیت فضاهای سبزو باز،وتفریحی و ورزشی ازطرح جامع مصوب سال١٣۴٧تاطرح ساماندهی
 2. وضعیت فضاهای سبزو باز،تفریحی و ورزشی از طرح دوم تا طرح جامع سوم
 3. وضعیت فضاهای سبزو باز،تفریحی و ورزشی در مقطع زمانی طرح جامع سوم

دانلود

 

 

/ 0 نظر / 44 بازدید