دانلود گزارش

گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران (SoE)

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

1390

این گزارش از سه بخش اصلی تشکیل شده است. در بخش اول با عنوان نماشهر به معرفی خلاصه ای از وضعیت اقلیمی اقتصادی، زیربنایی و اجتماعی شهر تهران پرداخته شده است. در بخش دوم بر اساس مدل DRSR  ، هر یک از مولفه های هفت گانه هوا، آب، خاک تنوع زیستی، بلایای طبیعی، پسماند و زیستگاه انسانی بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. بخش سوم گزارش نیز با عنوان مدیریت یکپارچه محیط زیست شهر تهران لزوم تحقق مدیریت یکپارچه محیط زیست شهر تهران را مطرح و پس از تحلیل وضعیت مدیرت محیط زیست این شهر به ارائه راهبردهایی در این زمینه می پردازد.

دانلود

Password :  www.geographyscience.persianblog.ir

/ 0 نظر / 43 بازدید