مجله

 •  تحلیل فضایی کالبدی ناهنجاری های اجتماعی در مناطق اسکان غیررسمی مطالعه موردی: منطقه اسکان غیررسمی اسلام آباد در شهر زنجان
 • بررسی تطبیقی نظام های کاربری زمین شهری از دیدگاه دو پارادایم مدرنیسم و پست مدرنیسم
 • بررسی رابطه ی بین کارآفرینی، محیط کسب و کار و توسعه ی اقتصادی در کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی
 • ارزیابی قابلیت دسترسی و کاربرد بهینه ی فضاهای عمومی در شهر ساحلی عسلویه
 • تأثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت شهروندان در حکومت محلّی مطالعه ی موردی تهران
 • تحلیل روند توسعه ی فضایی و تعیین جهات بهینه ی توسعه ی شهر رشت با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی
 • ارزیابی پایداری توسعه ی شهری با روش جای پای اکولوژیکی نمونه ی موردی شهر کرمانشاه
 • پیدایش هویت ایرانی و تطور مفهوم کشور  State در ایران
 • ارزیابی و تحلیل مکان گزینی نواحی صنعتی روستایی مطالعه ی موردی استان مرکزی
 • تأثیر وضعیت اجتماعی- اقتصادی مرزنشینان بر قاچاق کالا مطالعه ی موردی استانهای سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان
 • بررسی و تحلیل میزان تمایل کشاورزان به مشارکت در پروژه های مدیریت خشکسالی در شهرستان طارم علیا
 • نهادهای شهری و مشارکت شهروندان در اداره ی امور شهری مطالعه ی موردی شهراصفهان
/ 0 نظر / 50 بازدید