گزارش

سیمای آب استان قم

شامل مباحث زیر:

سیمای عمومی استان قم

اقلیم و هواشناسی استان قم

منابع آب (سطحی و زیرزمینی)

مصارف آب در بخشهای مختلف

آمایش سرزمین، سند توسعه استان و الزامات بخش آب

روش های تأمین آب استان                دانلود

/ 0 نظر / 7 بازدید