کتاب های سبز شهرداری

کتاب های سبز شهرداری ها

انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

 

 

1- کاربری زمین - احمد سعیدی نیا - 1383    دانلود

2- طراحی فضاها و مبلمان شهری - احمد سعیدی نیا - 1383    دانلود

3- حمل و نقل شهری - احمد سعیدی نیا - 1381    دانلود

4- تاسیسات و خدمات شهری - احمد سعیدی نیا - 1387    دانلود

5- شهرسازی - احمد سعیدی نیا - 1383    دانلود 

6- فضاهای فرهنگی ورزشی و تفریحی- احمد سعیدی نیا- 1383    دانلود

7- نظام مراکز شهری - احمد سعیدی نیا - 1383    دانلود

8- مواد زائدجامد شهری - احمد سعیدی نیا - 1383   دانلود

9- نظام مراکزشهری و مراکزمسکونی - احمد سعیدی نیا - 1383   دانلود

10- طراحی شهری در ایران - احمد سعیدی نیا - 1383   دانلود

11- فضای سبز شهری - احمد سعیدی نیا - 1383   دانلود

 12- مدیریت شهری - احمد سعیدی نیا - 1383   دانلود

 

Password :  www.geographyscience.persianblog.ir

 

/ 0 نظر / 135 بازدید