هواشناسی دریایی

منبع : سازمان بنادر و کشتیرانی

 

هواشناسی دریایی

 

یکی از مواردی که در ایمنی دریانوردی حائز اهمیت می باشد اطلاع از وضعیت هواشناسی دریایی است. اداره کل امور دریایی نیز بر اساس مقرره پنجم از فصل پنج کنوانسیون سولاس متعهد می باشد نسبت به ارائه خدمات هواشناسی دریایی به شناورهای متردد در منطقه اقدام نماید.
در ذیل به برخی از وظایف سازمان بر اساس کنوانسیون فوق الذکر اشاره شده است:

 1. ارسال اطلاعات مناسب دریانوردی شامل داده ها، تجزیه و تحلیل ها، هشدار های هواشناسی، وضعیت هوا، موج و یخ روزانه حداقل دو بار توسط مراکز خدمات ارتباطات رادیویی خشکی و فضایی. چنین اطلاعاتی بایستی به صورت متنی و کاربردی با فرم گرافیکی ، شامل تجزیه و تحلیل (آنالیز) داده های هواشناسی و چارت پیش بینی هواشناسی (آینده نگری) بصورت فاکس ا فرم دیجیتالی، به منظور بررسی و سازماندهی به کشتیها اعلام و منتقل گردد.
 2. تهیه و انتشار اعلامیه های دریانوردی که به منظور راهنمایی های هواشناسی در دریا الزامی می باشد و همچنین فرمها و چارتهای هواشناسی به صورت روزانه تهیه نموده و در اختیاز کشتی های خروجی قرار گیرد.
 3. برنامه ریزی جهت مجهز نمودن تعدادی از شناورهای منتخب (VOS) * به تجهیزات و دستگاه های هواشناسی ( تجهیزاتی از قبیل فشار سنج، بارومتر، بارگراف، سایکرومتر و تجهیزات مناسب جهت اندازه گیری دمای دریا) و تشویق کشتیها به منظور ثبت و ارسال مشاهدات در یک فرم مشخص، بخصوص در مناطقی که ترافیک و تردد دریایی بسیار کم می باشد، از طریق تجهیزات ارتباطی رادیویی زمینی و فضایی مختص مراکز بین المللی هواشناسی ارسال گردد.
 4. برنامه ریزی جهت دریافت و ارسال پیام های هواشناسی از کشتیها و به کشتیها با استفاده از تجهیزات ایستگاه های ساحلی برای مراکز خدمات ارتباطات رادیویی و فضایی.
 5. تشویق فرماندهان به منظور اطلاع رسانی به شناورها و ایستگاه های ساحلی در هنگامی که با وزش بادهای با سرعت 50 گره و بیشتر (Force 10) مواجه می شوند.

در حال حاضر خدمات پخش پیش بینی و اخطاریه های هواشناسی از طریق ایستگاه های ساحلی ارتباطات دریایی در بنادر تابعه سازمان ارائه می گردد. در راستای تحق وظایف قانونی سازمان و همچنین ارتقای سطح علمی پرسنل ایستگاه های ساحلی ارتباطات دریایی دوره آموزشی 48 ساعته از تاریخ 27/4/89 لغایت 1/5/89 در محل موسسه آموزش کشتیرانی جهت 25 نفر از پرسنل فوق الذکر برگزار که سیلابس درسی دوره مذکور به شرح ذیل بود.

 • جو
 • اشعه خورشیدی
 • آب
 • دید
 • تشکیل ابر
 • فشار جو
 • الگوهای فشار
 • شیب فشار و باد
 • وضعیت عمومی فشار و باد در جو زمین
 • سیستم گزار هواشناسی
 • مسیریابی بر اساس نقشه های هواشناسی
 • تجهیزات هواشناسی شناورها و ایستگاه های ساحلی
/ 0 نظر / 6 بازدید