خلاصه طرح

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق :

برای ریشه کردن فقر لازمست توانائیهای بالقوه خانوارهای فقیر شکوفا شده و از طریق به فعلیت در آوردن آن توانائیها ،  امکان تلاش و کوشش و کسب درآمد برای آن خانوارها فراهم آید و در نهایت موجبات خروج آنها از دام منحوس فقر نیز فراهم گردد.  لذا در این پوهش در نظر بود از محاسبة خط فقر نسبت به شناسایی توانائیهای بالقوة خانوارهای زیر خط فقر اقدام نموده و آن توانائیها را به دست اندرکاران جهت استفاده از سیاسیگذاریها معرفی نماید 

1-    برآورد خط فقر در روستاهای بخش انزل

2-     مقایسة خط فقر بین گروههای عمدة شغل

3-    تعیین تعداد خانوارهای زیر خط  فقر

4-    شناسایی توانائیهای خانوارهای زیر خط فقر

5-    ارائة راهکارهای متناسب با ویژگی های خانوارهای مورد بررسی برای مبارزه با خط فقر

 

این تحقیق از بعد تحلیل یک تحقیق تحلیلی و از جهت معیار کاربرد یک تحقیق کاربردی است .  حجم نمونه بدلیل عدم دسترسی به واریانس متغیرهای مورد بررسی از قاعدة موزر و گالتون انتخاب شده است و روش نمونه گیری بصورت طبقه بندی شده است .

 

نتایج :

 وجود بیکاران جویای کار و داشتن زمینهای کشاورزی دیم قابل تبدیل به آبی از نقاط قوت و کم سوادی عمده و نداشتن مهارتهای فنی و حرفه ای از جمله نقاط ضعف خانوارهای فقیر است .

-        25 درصد خانوارهای مورد بررسی زیر خط فقر قرار دارند.

-    حدود 5/58 درصد خانوارها در بخش کشاورزی شاغل هستند و این رقم برای بخش خدمات 2/12 و برای بخش صنعت صفر است ،  لذا می توان نتیجه گرفت که فقیر بودن با شاغل بودن در بخش خاص ارتباط دارد.

 

توصیه های فنی و ترویجی به بخش اجرا :

1-    از آنجائیکه خانوارها به طور متوسط هر کدام 2 نفر نیروی کار مازاد دارند پیشنهاد می شود توسعة صنایع کوچک (ترجیحا“ صنایع تبدیلی ) مد نظر قرار گیرد.

2-    آموزشهای فنی و حرفه ای در مناطق مورد نظر ایجاد و توسعه یابد .

3-    برای تبدیل زمینهای دیم به آبی ،  ارائة تسهیلات بانکی برای حفر چاه در اولویت قرار گیرد.

4-     آگاهی و دانش لازم برای کشت متناوب برای خانوارها فراهم شود.

/ 0 نظر / 42 بازدید