مجله

  • تحلیل پالینولوژیکی رسوبات دریاچه ی نئور به منظور بازسازی فازهای رطوبتی دیرینه دریاچه ی نئور در اواخر پلئیستوسن و اوایل هولوسن
  • تهیّه ی نقشه ی واحدهای دگرسان به روش فیلتر سازگار یافته ی تنظیم اختلاط با استفاده از تصاویر ابرطیفی
  • ارتباط الگوهای پیوند از دور با میزان اُزون کلّی در اصفهان
  • تعییه الگوهای سینوپتیک و توده های هوای مؤثّر بر فصول اقلیمی غرب ایرانبررسی تغییر مورفولوژی بستر رودخانه پیش و پس از احداث سد، مطالعه ی موردی: منطقه ی پایین دست سدّ ستارخان اهر
  • بررسی رابطه ی دمای سطح زمین با اعماق خاک مطالعه ی موردی: استان کرمانشاه
  • مدل سازی عددی و شبیه سازی بادهای روی حوضه ی دریاچه ی ارومیه
/ 0 نظر / 39 بازدید