تصمیمگیری چندشاخصه

مقاله

کاربرد تصمیمگیری چندشاخصه در انتخاب گزینۀ مناسب جهت جمع آوری فاضلاب مطالعه موردی :شهر نیاسر

چکیده مقاله :
جمع آوری، تصفیه و استفادة مجدد از پساب، با توجه به خطرات زیست محیطی آبهای آلوده و محدودیت منابع آبی، طی سالهای اخیر جزء دغدغه های اساسی در شهرها میباشد. روشهای متعددی جهت جمع آوری فاضلاب شهری وجود دارد که باید شاخصهای اقتصادی، فنی و اجتماعی-سیاسی در انتخاب روش مناسب درنظر گرفته شوند. هدفاز این مطالعه بررسی کاربرد تصمیمگیری چندشاخصه در مدیریتفاضلاب و انتخاب روش مناسبجهت جمعآوری فاضلاب در شهر نیاسر و تاثیر انتخاب روش تصمیم گیری در رتبه بندی نهایی گزینه هاست. به دلیل شرایط خاص توپوگرافی و ژئوتکنیکی و روشهای سادة جمع آوری فاضلاب برای GP روش مکشی، استفاده از 3 ، STEP و 2 STEG محل، پنج گزینۀ غیرمتعارف جمع آوری فاضلاب شامل 1 روش مجموع ، (CP) برنامه ریزی سازشی 5 ، TOPSIS این منطقه در نظر گرفته شد که انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه های موجود به کمکروشهای 4 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بررسی نشان میدهد که انتخاب روش تصمیمگیری تاثیر بسزائی در رتبه بندی گزینه ها داشته و (SAW) ساده وزین 6 برای یکمسئلۀ یکسان، انتخابهر روشاز روشهای موجود ممکن استنتایج متفاوتی داشته باشد.
کلمات کلیدی مقاله :
تصمیمگیری چندشاخصه، روشهای غیرمتعارف جمعآوری فاضلاب,.SAW، برنامهریزی سازشی ،TOPSIS
 
دریافت مقالهمهرداد میرابی و حجت میان آبادی

/ 0 نظر / 5 بازدید