کتاب

بر همین اساس، کتاب «مبانی پایداری توسعه کلانشهرها با تأکید بر کلانشهر تهران» به عنوان یکی از موضوعات تألیف و ترجمه این مرکز در اولویت قرار گرفت. این کتاب به چهار بخش اصلی تقسیم‌بندی شده است. بخش اول با عنوان مروری بر دیدگاه‌ها و نظریه‌های مرتبط با توسعه کلانشهرها مشتمل بر دو فصل می‌باشد. فصل اول به دیدگاه‌ها و نظریه‌های مربوط به اکولوژی (بوم‌شناسی) اختصاص دارد و در فصل دوم دیدگاه‌ها و نظریه‌های مربوط به توسعه و مفاهیم آن ارایه شده است. بخش دوم کتاب به آثار توسعه بر ناپایداری، ابعاد و شاخص‌های پایداری پرداخته است. فصل اول این بخش به آثار توسعه بر ناپایداری ‌کلانشهر‌ها اختصاص دارد. فصل دوم بر ابعاد پایداری توسعه کلانشهرها و فصل سوم بر شاخص‌ها و معیارهای پایداری توسعه کلانشهرها متمرکز شده است. در بخش سوم کتاب ابعاد، تحولات و شاخص‌های پایداری کلانشهر تهران طی دو فصل تحت عناوین ابعاد پایداری و تحولات؛ و شاخص‌های و معیارهای پایداری کلانشهر تهران بررسی شده است. روش‌های ارزیابی و راهبردی پایداری کلانشهر تهران در بخش چهارم ارایه گردید؛ بدین ترتیب که ابتدا روش‌های ارزیابی اثرات بوم‌شناختی و زیست‌محیطی و سپس محاسبه جاپای بوم‌شناختی کلانشهر تهران بررسی شده‌اند.

دانلود

/ 0 نظر / 44 بازدید