گزارش

راهنمای مطالعات رسوب گذاری و

رسوب زدایی مخازن سدها

تهیه کننده: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

1391

مخازن سدها با هدف ذخیره کردن بخشی از جریانهای سیلابی رودخانه و به منظور کنترل سیلاب، ذخیره ی آب برای مصارف پایین دست، تولید انرژی و یا تفریحات احداث می شوند. ترسیب رسوب در مخزن سد باعث از دست رفتن حجم مفید آن شده و از این رو حفظ و نگهداری مخازن موجود و به حداقل رساند نتلفات حجم مخزن در اثر ترسیب در اولویت برنامه ریزان مدیریت منابع آب کشورها قرارگرفته است. امروزه مدیریت پویای مخازن مقررمی کند که کشورها  هرچه سریعتر اقدام به اجرای روشهایی برای کنترل فرسایش نمایند تا آورد رسوب به حداقل ممکن برسد. بنابراین ضروری است که روشهای مختلفی برای محاسبه و بررسی چگونگی توزیع رسوب در مخزن، کنترل رسوب ورودی و رسوبزدایی مخزن مطالعه و استفاده شود. علاوه بر این تاثیر رسوب زدایی برشرایط پایین دست نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 

دانلود

/ 0 نظر / 51 بازدید