گزارش

راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه

تهیه کننده: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

1391

بار رسوبی از جمله عوامل مهم تاثیر گذار در عملکر دهیدرولیکی و ساختار ریخت شناسی رودخانه ها تلقی می شود. به علاوه اقدامات مهندسی و بهره برداری از منابع آ برودخانه ها در گروی آگاهی از کمیت بار رسوبی آن می باشد. از اینرو استفاده از روشهای مناسب برای محاسبه رسوب از دی رباز مورد توجه متخصصین مسایل رودخانه ای قرار گرفته و با توجه به تنوع طرحهای مهندسی و کاربردهای میدانی، آگاهی از شیوه های کار آمد برای هر یک از روشهای محاسبه بار معلق و بار بستر را الزام آور نموده است. از طرفی روشهای محاسباتی در مهندس یرسوب به دلیل تنوع طبیعت رودخانه ها از پیچیدگی و ظرافت خاصی برخورداراست. این واقعیت نگرشی فراگیر به مقوله های حاکم برفرآیند انتقال رسوب را در انتخاب روشهای مناسب محاسباتی طلب می نماید.

دانلود

/ 0 نظر / 45 بازدید