پروفایل من
علوم جغرافیا
علوم جغرافیا
نویسنده وبلاگ
آرشیو وبلاگ
گزارش نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩۱/٧/۳٠

مفاهیم زیست محیطی در برنامه ریزی و مدیریت راهبردی حوضه آبخیز شهری

نویسنده: اردلان قرگوزلو

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران - 1391

 

در دهه‌های اخیر موضوع «حوضه آبخیز شهری» به عنوان مفهومی که نشان‌دهنده پیوند اکولوژیکی تمدن انسان با طبیعت است در برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهرها مطرح شده است. مطالعه حاضر قصد دارد تا با دست‌یابی به یک چارچوب مطالعاتی منسجم و مؤثر در برنامهریزی و مدیریت راهبردی حوضه‌های آبخیز شهری و پرداختن به ابعاد اکولوژیکی آن‌ها، رویکرد جدیدی را در حل مسائل زیست محیطی مبتلا به شهری و تحقق اهداف پایداری در توسعه شهری معرفی نماید. به این منظور ابتدا با بررسی مفاهیم و تعاریف موجود در برنامه‌ریزی اکولوژیکی، حوضه آبخیز شهری، و برنامه‌ریزی راهبردی درک درستی از ارتباط میان آن‌ها را بیان نموده، و سپس طی پرداختن به مراحلی شامل: شناخت راهبردی حوضه آبخیز شهری، تعیین و بسط موضوعات راهبردی حوضه آبخیز شهری، به معرفی و تبیین جایگاه مفاهیم زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی و مدیریت حوضه آبخیز شهری بپردازد. در پایان حوضه آبخیز شهری تهران به عنوان نمونه‌ای که مسائل مبتلابه توسعه شهری را داراست، به طور مختصر معرفی شده است.

دانلود

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من