پروفایل من
علوم جغرافیا
علوم جغرافیا
نویسنده وبلاگ
آرشیو وبلاگ
گزارش نویسنده: علوم جغرافیا - ۱۳٩۱/٢/۱٩

مطالعات آمایش سرزمین

جهت گیری های آمایش ملی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- 1383

 

گزارشی که اکنون دردو بخش و دو پیوست ارائه می شود، ماحصل بیش از پنج سال مطالعه و دهها جلد گزارش مدون است. در بخش اول گزارش تقدیمی ضمن مروری بر سوابق مطالعات آمایش سرزمین در ایران به ضرورتهای تهیه واجرای برنامه های آمایشی پرداخته و ضمن معرفی جایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی کشور به مروری بر اصلی ترین جهت گیری های توسعه بلند مدت کشور منتج از مطالعات مرحله اولاین دوره یعنی نظریه پایه توسعه ملی پرداخته شده است . همچنین در نهایت ضمن برشماری ویژگیهای مرحله جمع بندی مطالعات آمایش به جایگاه و نحوه ارتباط سند حاضر با مجموعه اسناد ملی توسعه بخشها و اسناد ملی توسعه استانهای کشور اشاره گردیده است.

 


فهرست

بخش اول - کلیات

الفمقدمه

بجایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی کشور

جضرورتهای تهیه واجرای برنامه های آمایشی

دتدوین نظریه پایه توسعه ملی

ه - ترتیبات تهیه طرح آمایش ملی

بخش دوماصلی ترین جهت گیریهای آمایش ملی

پیوست اولراهبردهای بلندمدت توسعه بخش

پیوست دومنظریه پایه توسعه استان

دانلود

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من