پروفایل من
علوم جغرافیا
علوم جغرافیا
نویسنده وبلاگ
آرشیو وبلاگ
بانک مقالات علوم جغرافیا

ژئومورفولوژى

 

- خلد برین، (1366)، بیابان زایی و بیابان زدایی، رشد آموزش جغرافیا، شماره 10، تابستان.

- محمدحسین رامشت، 1382، دریاچه های دوران چهارم بستر تبلور و گسترش مدنیت در ایران، پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره 15.

- خطیبی بیاتی، مریم، 1386، مفهوم زمان و طیف ها و مقیاس های آن در پژوهش های ژئومورفولوژی (با نگاه تحلیلی بر مفهوم زمان در سیستم های طبیعی)، رشد آموزش جغرافیا زمستان، شماره 81.

- رامشت، محمدحسین و علیرضا عباسی و مجید منتظری، 1379، تحول تاریخی طبیعی زاینده رود و شکل گیری مدنیت در حاشیه آن، پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره 11

- خداییان، سعید، 1369، کاربرد ژئومورفولوژی در نقشه برداری، رشد آموزش جغرافیا، شماره 24.

- قربان زاده مجید و دیگران، بررسی شرایط اکولوژیکی گونه های گیاهی مقاوم به خشکی (تاغ) جهت بیابان زدایی.

-زند مقدم،محمدرضا، کنترل فرسایشی خندقی در جلگه های لُسی چین با استفاده از سیستم مکان یابی جهانی، سپهر (سازمان جغرافیایی) سال بیستم تابستان 1390 شماره 78 .

- مددی، عقیل و محمدحسین رضایی مقدم و عبدالحمید رجایی، پژوهشی در تکامل ژئومورفولوژی دریاچه ننور، شمال غرب ایران «منطقه اردبیل» ، تحقیقات جغرافیایی سال نوزدهم پاییز 1383 شماره 3 .

-زمردیان،محمدجعفر، ترجمه،  ژئومورفولوژی کاربردی: «نمونه هائی از مناطق مداری و جنب مداری»، رشد آموزش جغرافیا تابستان 1366 شماره 10

-مهران مقصودی، تحلیل شواهد مورفوتکتونیکی گسل درونه در محدوده ی حوضه ی آبریز ششطراز و مخروط افکنه ی پایین دست آن، جغرافیا و توسعه ناحیه ای بهار و تابستان 1390 شماره 16

- عیسی جوکار سرهنگی و ابوالقاسم امیراحمدی و اسحاق نیکزاد، مدل سازی برآورد سیلاب حوضه های آبی دامنه های شمالی البرز مرکزی با استفاده از ویژگیهای ژئومورفولوژی کمی و مورفومتری و بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز پاییز 1388 شماره 29

 - مریم بیاتی خطیبی، مفهوم زمان و طیف ها و مقیاس های آن در پژوهش های ژئومورفولوژی (با نگاه تحلیلی بر مفهوم زمان در سیستم های طبیعی)، رشد آموزش جغرافیا زمستان 1386 شماره 81.

- علی اصغر مریدی فریمانی، بررسی ژئومورفولوژی ساختاری بیرون زدگی های سنگی زگیلی شکل در فلیشهای جنوب شرق ایران، علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان آبان 1380 شماره 16

- زهرا اکبری و علی یارمحمدی و ابراهیم راستاد و ایرج رسا، تفکیک دگرسانی های مربوط به کانی سازی ماسیوسولفید غنی از طلای باریکا (شرق سردشت)، سنجش از دور GIS ایران سال اول تابستان 1388 شماره 2

 - جان تری کارت، نگرشی سیستمی یا ساختاری در ژئومورفولوژی، مترجم: حسن صدوق، رشد آموزش جغرافیا تابستان 1365 شماره 6

- THE EFFECT OF MINING ON GEOMORPHOLOGY, (Detection of changes by using Remote Sensing techniques)

- Active normal fault evolution in Greece revealed by geomorphology and drainage pattern. 2000

-An understanding of the general geomorphology and processes occurring in the Monterey Bay Submarine Canyon, Genoveva Ruiz. May 2003.

- ENGINEERING ASPECTS OF KARST. By William E. Davies.

- Effects of Roads Hydrology, Geomorphology, and Disturbance Patches in Stream Networks. JULIA A. JONES, FREDERICK J. SWANSON. 1999.

- Morphotectonic evolution of triangular facets and wine-glass valleys in the Noakoh anticline, Zagros, Iran: Implications for active tectonics. By Shahram Bahrami, Geomorphology 159-160 (2012).

- GEODETIC EVIDENCE FOR ACTIVE UPLIFT OF THE OLYMBUS MT,GREECE. Stiros S. and  Triantafillides P. and Chasapis A. 2004.

- Geomorphic and sedimentary response of rivers to tectonic deformation: a brief review and critique of a tool for recognizing subtle epeirogenic deformation in modern and ancient settings. John Holbrook. S. A. Schumm. Tectonophysics 305 (1999) 287–306.

- GEOMORPHOLOGY. R.A. Marston Book Chapter 1989 In Geography In America.

- Coastal wetlands as recorders of earthquake subsidence in the Aegean: a case study of the 1894 Gulf of Atalanti earthquakes, central Greece. Marine Geology 170 (2000) .

- Karst Landscape Evolution, By Georg Kaufmann.  Speleogenesis and Evolution of Karst Aquifers. 2002.

- Hydrologic Modeling and Design in Karst. Virginia Department of Conservation and Recreation.

- Modeling Watershed Geomorphology. With TNTmips. 2005.

- HIGHWAY RUNOFF IN AREAS OF KARST TOPOGRAPHY. Bay Bridget M. Donaldson. March 2004.

- Seismic geomorphology of buried channel systems on the New Jersey outer shelf: assessing past environmental conditions. By Sylvia Nordfjord, John A. Goff. Marine Geology 214 (2005).

- The large-scale geomorphology of Puget Sound Shorelines. By David Finlayson. 2004.

- Surface Processes and Landscape Evolution. K. Whipple. 2004

- Using digital elevation model in geomorphology the case of the Velence Hills. By Katalin Bódis & Máté Csuták.

- Discovery of the “Tuzhal” cave from geomorphological aspect. Saeed Khezri. The 2nd International Geography Symposium GEOMED 2010.

- Bahrami,Shahram, 2013. Analyzing the drainage system anomaly of Zagros basins: Implications for active tectonics. Tectonophysics 608,

- Surficial geology and geomorphology of eastern and central Wright Valley, Antarctica, By Brenda L. Hall. 2004.

- Linking hydrological, infinite slope stability and land-use change models through GIS for assessing the impact of deforestation on slope stability in high Andean watersheds, By Veerle Vanacker. 2002.

 

 

 

 

GIS سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی  

-  سعدی مسگری، محمد و دیگران، استفاده از GIS برای کمک به تصمیم گیری در انتخاب محل احداث یک سد مخزنی به منظور کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و اجتماعی.

- داود مجیدی، بررسی بر هم کنش امواج مایکروویو با سطح زمین ، سپهر (سازمان جغرافیایی) سال بیستم بهار 1390 شماره 77

 - علی محمد مبارکی و علی منصوریان و محمدرضا ملک، ایجاد GIS همراه برای مدیریت حوادث در بستر SDI ، سنجش از دور (GIS) ایران سال اول پاییز 1388 شماره 3

- خلیل قربانی و علی خلیلی و سید کاظم علوی پناه و غلامرضا نخعی زاده، ارزیابی مدل های شبکه عصبی و درخت تصمیم برای تشخیص مناطق ابری در تصاویر ماهواره نوآ بر روی گستره ایران، سنجش از دور (GIS) ایران سال اول زمستان 1388 شماره 4 

بختيار، فيضی زاده و  حاجي ميررحيمي، محمود، کاربرد داده هاي سنجش از دور در استخراج نقشه هاي کاربري اراضي

- رضا پیرمرادی و  محمد نخعی و فریده اسدیان، تعیین مناطق مناسب جهت احداث سد زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه موردی: دشت ملایر در استان همدان، جغرافیای طبیعی لارستان تابستان 1389 شماره 3

 علی اکبر متکان و علیرضا شکیبا و داوود عاشورلو و جواد بداق جمالی و وهب محمدیان، قابلیت داده های ترکیبی مادون قرمز و مایکروویو غیر فعال سنجش از دور و تخمین بارندگی و پایش سیلاب، سنجش از دور (GIS) ایران سال اول تابستان 1388 شماره 2

- سید رضا حسین زاده و مهناز جهادی طرقی، ارزیابی دقت مدل های رقومی ارتفاع (DEMs) و الگوریتم های GIS در تحلیل های مورفومتری رودخانه ای (نمونه مورد مطالعه: حوضه آبریز رباط قره بیل در خراسان شمالی)، جغرافیا و توسعه ناحیه ای بهار و تابستان 1389 شماره 14

- جمال امینی و جلال کرمی و عباس علی محمدی سراب و سید هدایت هاشمی، ارزش یابی روش های پشتیبانی تصمیم گیری AHP_OWA، AHP، Fuzzy Screening در مکان یابی مراکز فرهنگی - ورزشی روستایی (مطالعه موردی دهستان کانی بازار مهاباد)، سنجش از دور (GIS) ایران سال اول زمستان 1388 شماره 4

- آزاده اربابی سبزوری، تحلیل اثر خشکسالی با روش درون یابی شاخص z نرمال بارندگی در سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در منطقه کاشان ، جغرافیای طبیعی لارستان بهار 1389 شماره 3

- فرهاد حسینعلی و علی اصغر آل شیخ و محمدعلی رجبی، بررسی روش های وزن دهی اطلاعات مکانی در GIS (مطالعه موردی: تهیه نقشه پتانسیل معدنی)، سنجش از دور (GIS) ایران سال اول بهار 1388 شماره 1

- خلیل راحتی، هادی مدرس زاده رحمانپور، روند بررسی استفاده از  GIS در مدیریت ترافیک کلان شهری.

- متکان، علی اکبر و شکیبا، علیرضا و حسینی اصل، امین و عاشوری، ابوذر، کاربرد GIS در شبکه توزیع آب شهری و مدیریت اطلاعات مشترکین

 - نمونه اي از ارتباط GIS با نرم افزارهاي كاربردي برق در لبنان

 -غلامرضا کریم زاده-  مروري برجايگاه ژئوماتيك در كشور كره جنوبي

-دکتر علی اصغر آل شیخ -  كاربرد GIS در مديريت بحران  

 

- Peak flow hydrology in relation to bride and culvert design problems in Southeast Alaska. 1978 .

-APPLICATION OF REMOTE-SENSING IMAGERY AND 3-D VISUALIZATION IN THE COUNCIL MINING DISTRICT, SEWARD PENINSULA. DeAnne S.P. Stevens. 2004.

-Emerging Applications of Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) in Geomorphology and Hydrology. Laurenc C. Smith.

- REMOTE SENSING AND GIS TOOLS FOR PLANNING AND MANAGEMENT. Dr. Seyed Kazem ALAVI PANAH and Gholan Reza ZEHTABIAN, Iran.

- Remote sensing of landslides: An analysis of the potential contribution to geo-spatial systems for hazard assessment in mountainous environments. By Graciela Metternicht, Lorenz Hurni, Radu Gogu. Remote Sensing of Environment 98 (2005) 284 – 303.

- Remote sensing studies of the geomorphology of Surtsey, 1987-1991. BY JAMES B. GARVIN and RICHARD S. WILLIAMS JR. 1992.

 

 

جغرافیایی عمومی

- مهاجرانی، علی اصغر، 1369، جمعیت و مسکن در ایران، تحقیقات جغرافیایی، شماره 18؛ پاییز.

- مطیعی لنگرودی، سید حسن، 1367، روشهای کمی در جغرافیای جمعیت، تحقیقات جغرافیایی، شماره 10.

 

 

 اقلیم شناسی

- نرگس زار،  فاطمه و مینا بابازاده، 1390، مطالعه شرایط اقلیمی شهر شیراز به منظور توریسم با استفاده از روش TCI، سپهر (سازمان جغرافیایی) سال بیستم تابستان، شماره 78.

- براتی، غلامرضا  و فاطمه سلیمانی، 1390، توزیع فصلی روزهای بارشی در غرب ایران، سپهر (سازمان جغرافیایی) سال بیستم تابستان، شماره 78.

- تحلیل همديدي سرماهای شدید شمال خراسان ، فرامرز خوش اخلاق، محمود داودی، ایمان روستا، اسماعیل حقیقی چکیده و متن کامل

- تاثیر تنش گرمایی بر محصول مرکبات در جنوب ایران، کیوان نوحی، ابراهیم فتاحی، شاهرخ فاتح چکیده و متن کامل

- بررسی روند تغییرات بارش های سالانه و فصلی ایران با استفاده از روش ناپارامتریک «برآورد کننده شیب سنس»، بهلول علیجانی، پیمان محمودی، عبدالجبار چوگان   چکیده و متن کامل

- پایش و تحلیل خشکسالی کشاورزی با استفاده از تولیدات ماهواره­ای سنجنده NOAA-AVHRR، محمد تقی زمانیان، محمد باقر بهیار، آزاده کریمی حسینی، مجید وظیفه دوست چکیده و متن کامل

- مطالعه ارتباط انسو با نوسان سالانه واچرخند جنب­حاره­ای بر روی خاورمیانه در يك دوره سي ساله انتخاب، داود پرهیزکار، فرهنگ احمدی گیوی چکیده و متن کامل

- تحلیل ویژگی‌های رودباد طی فازهای انسو مطالعه موردی سال های 1997، 2008 و 2010، قاسم عزیزی، طاهر سفر راد چکیده و متن کامل

- شبيه سازي روند تغييرات دما و بارش در ايستگاه‌هاي منتخب حوضه آبريز کارون بزرگ، ميترا لاله سياه پیرانی، مجتبی ذوالجودی، ابراهیم فتاحی، حمید مهسا فر
چکیده و متن کامل

- تغيير رژيم بارشِ شمال غرب ايران، حسین عساکره، رباب رزمی
چکیده و متن کامل

- تحلیل دیرینه اقلیم دریاچه دشت ارژن فارس با استفاده از آنالیز ایزوتوپ اکسیژن، حسن لشکری، زهرا سادات حسینی، ماریا امیر زاده چکیده و متن کامل

- شناسایی خاستگاه­های تولید توفان­های گرد و غبار در خاورمیانه با استفاده از سنجش از دور، خدیجه کریمی، حمید طاهری شهرآئینی، مجید حبیبی نوخندان، ناصر حافظی مقدس  چکیده و متن کامل

- پهنه بندي اقليمي خراسان رضوي با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره، رضا اسماعیلی، مجید منتظری، مرتضی اسمعیل نژاد، اکرم صابر حقیقت
چکیده و متن کامل

- بررسی تنوع اقلیمی و پتانسیل های آگروکلیمایی استان ایلام با استفاده از شاخص های روش پاپاداکیس (ایستگاهای منتخب، ایلام، ایوان و دهلران)، اکبر شائمی، حمزه احمدی  چکیده و متن کامل

- تاثیر تغییر اقلیم در انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن بر جو زمین با ارائه یک مطالعه موردی در حمل و نقل هوایی، سحر تاجبخش  چکیده و متن کامل
 

جغرافیای سیاسی

- صیامی، قدیر و خلیل آبادی، حسن، 1390، ژئوپلیتیک شهری رویکردی نوین در تحلیل های ژئوپلیتیک ایران،  جغرافیا و توسعه ناحیه ای بهار و تابستان،   شماره 16.

- ميرحيدر دره, افضلي رسول, مرادي اسكندر، ژئوپليتيک از نگاهي ديگر: تمرکززدايي از دانش / قدرت، پژوهشهاي جغرافياي انساني زمستان 1390 .

 

 

 برنامه ریزی روستایی

- حميدرضا اميني و سهند حاجي بيك لو، اهمیت فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنایع دستی و نقش آن در روستاهاي ایران،  همایش کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستا، اسفند ماه 1382.

- تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک آماری تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای، رباب صفری و مقصود بیات.

- ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با تأکید بر توسعه پایدار گردشگری، محمدعلی فیروزی، مجید گودرزی، رضا زارعی عبدالمطلب اکبری.

- سنجش و توسعه شاخص های کیفیت زندگی در کانون های اسکان عشایری، مطالعه موردی؛ کانون های اسکان عشایری استان های فارس و اصفهان. امین دهقانی، سید اسکندر صیدائی سیروس شفقی .

- تحلیل نقش مشارکت مردم در پایداری اقتصاد روستایی (مطالعه موردی دهستان ایجرود بالا، شهرستان ایجرود، استان زنجان). حمید شایان ، علی اکبر تقی لو، رضا خسروبیگی.

- بررسی الگوی فضایی - مکانی عاملیت های موثر بر نهادینه شدن مشارکت مردم در نواحی روستایی بخش جعفر آباد، شهرستان قم. علی اکبر عنابستانی، رضا خسروبیگی، علی اکبر تقیلو، ابوالفضل زارعی.

- بررسی اثرات شهرکهای صنعتی بر کیفیت زندگی ساکنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گرمی). وحید ریاحی و اصغر پاشازاده.

- بررسی میزان مشارکت زنان روستایی درتوسعه روستایی (نمونه موردی :دهستان امام زاده جعفر- استان کهگیلویه وبویراحمد). علی حیدری.

- توانمندسازی گامی اساسی در جهت نیل به توسعه روستایی. وکیل حیدری ساربان.

- عوامل مؤثر بر سطح سلامت روستاها (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان شفت). حسن افراخته و ابوالحسن افکار.

- کاربرد ترکیب الگوریتم خوشه بندی و الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در سطح بندی توسعه یافتگی مناطق روستایی (مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان بویراحمد). فرزاد کریمی، مصطفی احمدوند، زهرا توکلی تبار، شهاب میرزایی.

- تحلیل تطبیقی فازی سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ روستایی مورد شناسی: روستاهای شهرستان میاندوآب. میر نجف موسوی، افشار کبیری، علی اکبر تقی لو.

- بررسی پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در ایران و تاثیر آن بر ساختار سیاسی دهه 50 خورشیدی. حسین ابوالحسن تنهایی، زهرا حضرتی، مصطفی مختاری، هاجر کلاهدوزان.

- ارزیابی اثرات اهداف بخش روستایی برنامۀ چهارم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران در رضایت مندی روستاییان (مورد شناسی: دهستان ایجرود). عبدالله عبداللهی، علی اکبر تقیلو، عیسی پیری، یوسف خدایی، رضا عربی.

- تأملی بر مهاجرت های روستایی در شهرستان نهاوند. کاووس احمدوند.

- سنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی در نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن.سید علی بدری، محمدرضا رضوانی، مجید قرنجیک.

- نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی، با تاکید بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی مطالعه موردی؛ روستای قپچاق شهرستان میاندوآب. بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی، محمد ولایی .
- نقش نهاد خیریه ای کمیته ی امداد در بهبود کیفیت فیزیکی مسکن مددجویان تحت پوشش روستایی مورد: بخش کندوان شهرستان میانه. عبدالرضا رکن الدین افتخاری، مهدی پورطاهری، اکبر میرجلالی


 
 

 
 

 برنامه ریزی شهری 

- سرور، رحیم، 1379، جغرافیای کاربردی و ساماندهی نظام فعالیتی با رویکرد ساختاری- راهبردی در سطوح ناحیه ای ، پژوهشهای جغرافیایی.

- موحد، علی و ماندانا، مسعودي راد،  بررسی ابعاد اجتماعی و فرهنگی براي توانمندسازي بافت فرسوده شهري مطالعه موردي : محله نهضت آباد اهواز.

- جمشیدزاد، سکینه، ساماندهی بافتهای فرسوده مرکز شهر ایلام.

 

جغرافیای گردشگری

- فاطمه نساء و رضاسلطانی و  بهروز محمدی یگانه، توسعه گردشگری در مناطق روستایی با تأکید بر مکان یابی اماکن تفرجی و اقامتی مطالعه موردی:دهستان مورچه خورت استان اصفهان،

- امير گندمكار، كاربرد GIS در پهنه‌بندي شاخص TCI استان اصفهان.

- علي دلشاد، مدل سازي توسعه مقصد تفرجگاهي کلاردشت با استفاده از الگوي طيف توسعه تفرجگاه (RDS).

- رسول محمد علي پور،  مقدمه اي برکاربرد مدل هاي مديريت بحران در صنعت گردشگري ايران

- مسلم شجاعي ، بالا آمدن سطح درياي مازندران؛ چالشي فراروي گردشگري مقاصد ساحلي شمال ايران.

- زاهد قادري، تاثيرات متقابل تغييرات آب و هوا و گردشگري.

- مصطفي حاجي اميني و رسول غفارزاده، تغييرات آب و هوايي و گردشگري: روابط متقابل و اثرات.

- محمود ضيايي و افسانه پورجم و هستي قاسمي، تغييرات اقليمي و مقاصد گردشگري.

- رمائده بٌـن، درآمدي بر«‌‌ بررسي اثرات متقابل گردشگري و تغيير آب و هوا »"با تاکيد بر دو مدل مفهومي در نظام برهم کنش ميان آنها "   

 مقاله ژئودايورسيتی ايران، نويد رفاه و ثروت مردم ايران

- مقاله بررسي قابليت های ژئوتوريستی منطقه مرنجاب

- مقاله ژئوتوريسم دريچه ای نو به سوی توسعه صنعت گردشگری ايران

- مقاله ژئوتوريسم و فرصت های برنامه ريزی آن در استان همدان

- مقاله راهبردهای ژئوتوريسم در استان فارس

- مقاله ژئوتوريسم، رويکردی نو در بهره گيری از جاذبه های ژئومورفولوژيکی

- مقاله ارزيابی قابليت های جزيره قشم ...

ژئوتوريسم ژئودايورسيتی نيست!

 لینک
مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من